VICEVERSA 7/8 (2002-2003)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Vieites, M. F. - Antón Villar Ponte tradutor. Apropiación e recreación do ideario artístico do movemento dramático angloirlancés do Abbey Theatre ; Fernández Rodríguez, A. - Métodos e estratexias para traducir as lexías complexas. O caso dos refráns ; Dasilva, X. M. - A cuestión é non matar as palabras... (sobre as traizóns de Aquilino Iglesia Alvariño como traduttore) ; González Liaño, I. - Tradución e xénero. O feminismo de Rosalía de Castro traducido ó inglés ; Álvarez Lugrís, A. - Notas para o estudo da hipótese da explicitación .

TRADUCIÓN LINGUA E CIENCIA
Maure Rivas, X. - Traducir ciencia en Galicia ; Narvaja de Arnaux, E. - Globalización e lingua. A colonización da lingua científica ; Álvarez Pousa, L. - Xornalismo e ciencia. Cómo asegurar a percepción científica do viaxeiro ; Fernández Salgado, B. - Tradución científica e normalización lingüística .

INSTRUMENTA
Aguirre Moreno, J. L. / Álvarez Lugrís, A. / Gómez Guinovart, X. - Aplicación do etiquetario morfosintáctico do SLI ó corpus de traducións TECTRA; Le Cam, N. - Reflexións comparativas sobre os proverbios bretóns e galegos do ámbito mariñeiro.

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
Meyer, F. - Sindhartha en galego; Veiga, C. - A tradución de Xeo e lume; Almazán García, E. - Os ingredientes da apócema máxica: lealdade ó noso e ó alleo en Harry Potter e a cámara dos segredos; De Toro, A. - Traducir poesía irlandesa contemporánea: viaxe a Ítaca.

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Reimóndez Mellá, M. - The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti; Constenla, G. / Dasilva, X. M. - Unha escolma xornalística de Plácido R. Castro (Xulio Ríos, ed.), Peter Newmark; Álvarez Lugrís, A. - Vello ceo nórdico; Rodríguez Barcia, M. - Recensións de Bivir.

INFORMACIÓNS
Constenla Bergueiro, G. - A tradución para o galego na entrada do milenio: reconto dos libros traducidos nos anos 2000 e 2001; Dasilva, X. M. - O padre Sarmiento, teórico da Tradución.
Decreto 267/2002, do 13 de xuño, polo que se regula a habilitación profesional para a tradución e a interpretación xurada doutras linguas para o galego e viceversa.
Necrolóxicas .