VICEVERSA 6 (2001)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Real Pérez, B. - A tradución e os textos traducidos ó galego no período 1907-1936 ; Jiménez Ríos, E. - O papel da lexicografía nas novas tecnoloxías aplicadas á tradución ; Neal Baxter, R. - O metatexto e a súa utilidade para determina-lo lugar reservado a unha tradución nun polisistema: o caso do Manifesto do Partido Comunista en galego ; Rodríguez Espinosa, M. - A tradución dos clásicos victorianos: Vanity Fair en España ; Mariño, M. - Lingua materna e lingua científica ; Pérez-Barreiro, F. - Tradución de textos literarios vs. textos científicos .

INTSTRUMENTA
Daviña Facal, L. - O problema da adaptación ó galego de cultismos científicos de orixe grega e latina ; Docampo Pereira, M. - Fraseoloxía xurídico-administrativa: glosario galego, castelán, inglés, alemán ; Yuste Frías, J. - Ortografía técnica nos textos franceses (II): as siglas e os acrónimos ; Vidal Figueroa, T. - "Presuntos" falsos amigos entre portugués e galego III ; Alvariño Alvariño, M. P. et alii - Termigal: a terminoloxía científico-técnica en galego ; Durán, X. - Modalización e lingua: tecnociencia e identidade .

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
Rodríguez Barcia, M. - O enxebre hobbit Bilbo Bulseiro. Ás voltas cos nomes comúns e propios na obra de J. R. R. Tolkien; Xohán Cabana, D. - Os tres mosqueteiros de A. Dumas ; Vavrinova, J. - Optimismo na traducción dun crime; Spitzmesser, M.ª - Apuntamentos prácticos para unha tradución: The likeness (A semellanza) de María Xosé Queizán; Mouré, E. - O meu obxectivo nunca foi a fidelidade (senón a felicidade): A tra-adicción de O guardador de rebanhos de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa.

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Koss, A. - A tesourería da lingua. (Valerii Mokienko. As imaxes da lingua rusa. Xunta de Galicia, 2000 // A fraseoloxía eslava. Xunta de Galicia, 2000); Luna Alonso, A. - Evocar fronteiras para atravesalas. (M. Rivas Barros, Le crayon du charpentier, París, Gallimard, 2000. Tradución de Ramón Chao e Serge Mestre) ; Varela, J. R. - B. Fernández Salgado, Diccionario elemental inglés-galego/galego-inglés, 1999. Vigo: Edicións Xerais de Galicia; Araya Tauler, R. - Mary Shelley, Frankestein ou o moderno Prometeo. Vigo: Galaxia, 1999. Tradución de Fernando R. Tato Plaza; Prieto Ramos, F. - M. Feria García (ed.), Traducir para la Justicia. Granada: Comares, 1999; Prieto Ramos, F. - A. Hurtado Albir (dir.). Enseñar a traducir: metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid: Edelsa, 1999.

INFORMACIÓNS
Maure Rivas, X. - Primeira biblioteca virtual galega; Buján, A. - As casas dos tradutores (I): residencias para tradutores; Constenla Bergueiro, G. - Traducións para o galego en formato libro durante o ano 1999; Pereira, A. / Lorenzo, L. - Curso práctico de traducción en inglés. (Ribadeo, 26 de xullo-3 de agosto de 2000).