VICEVERSA 4 (1998)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Gile, D. - Funcións e rendementos dos modelos na investigación sobre interpretación ; Álvarez Lugrís, A. - Notas para a definición dunha estilística comparada da tradución ; Fernández Polo, F. J. - Tradución e retórica contrastiva: pasado e perspectivas de futuro da investigación no campo ; Millán Varela, C. - Nacionalismo versus universalismo nos anacos galegos de Ulysses .

INSTRUMENTA:
Gómez López, E. - O campo semántico dos animais na fraseoloxía galega, española, inglesa e francesa. Estudo comparativo; Álvarez Alonso, Y. - Léxico inglés-galego de música; Araya Tauler, R. - O rexistro de neoloxismos nas traducións ó galego.

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
Cerviño López, S. - A tradución da rima nunha obra de Bertolt Brecht ; Vega, R. R. - A disparition de Georges Perec: os efectos lingüísticos e estilísticos do lipograma en "e" na súa tradución ó castelán e ó galego ; Garrido Vilariño, X. M. / Alonso, A. L. - O fantasma da ópera, Gastol Leroux ; Fernández Ocampo, A. - Ponthus, cabaleiro das bágoas brancas ; Iglesias, B. - Reflexión elemental (ó modo do caro Watson) .

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Noia Campos, C. - Pour une éthique du traducteur, Anthonhy Pym ; Vilaboi Freire, P. - Camiño de sirga, Jesús Moncada .

INFORMACIÓNS
Constenla Bergueiro, G. - Traducións ó galego no ano 1997: un medre de cifras esguivias .
Simposio de tradución. Congreso Mundial de Tradución. Normas para os autores.