VICEVERSA 2 (1996)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Alonso Montero, X. - O idioma galego en edicións polilingües, quer como lingua orixe, quer como lingua termo (1787-1995); Delisle, J. - Reflexións sobre as esixencias científicas da historia da tradución ; Even-Zohar, I. - A posición da tradución literaria dentro do polisistema literario ; Fernández Ocampo, A. - Traducir literatura popular para o galego.

INSTRUMENTA:
Gómez Clemente, X. M.ª - Recursos para tradutores na rede Internet; Guinovart, J. G. - Tradución automática e tradución asistida por ordenador: aspectos terminolóxicos e tipoloxía ; Palacio Sánchez, X. A. - Dúas traducións ó castelán do Hamlet de Cunqueiro; Pérez-Barreiro Nolla, F. - A transcrición do chinés ; Fernández de Sanmamed, L. / Montero Küpper, S. - Cen paremias alemanas e as súas correspondencias galegas .

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
García Devesa, C. - Algunhas ideas sobre a (i)lexitimidade das traducións literarias ; Harguindey Banet, H. - Rabelais: tradución e interpretación ; March, K. - Traducir Arredor de si .

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Gómez Clemente, X. M.ª - The Translator's Invisibility, Lawrence Venuti ; Constenla Bergueiro, G. - Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives, Palma Zlateva ; Nicolás Rodríguez, R. - A rata , Andrej Zaniewsky; Koss, A. - A poesía medieval galego-portuguesa nas traducións rusas ; Navaza, G. - Os exercicios de estilo, Raymond Queneau ; Mayoralas, X. - A cartuxa de Parma, Stendhal ; VV. AA. / Álvarez Lugrís, A. - Diccionario Oxford Español-Inglés Inglés-Español ; Sánchez, E. - Terminología General de Economía, Comercio y Desarrollo; Glosario Inglés-Español .

INFORMACIÓNS
Anllo, X. - A profesión de tradutor nas organizacións internacionais.
Traducións, 1995. Simposio de tradución .