VICEVERSA 1 (1995)

HISTORIA E TEORÍA DA TRADUCIÓN:
Noia Campos, M.ª C. - Historia da tradución en Galicia no marco da cultura europea ; González Millán, X. - Cara a unha teoría da tradución para sistemas literarios "marxinais". A situación galega ; Koss, A. - Dúas versións rusas da cantiga de Meendiño: problemas da recodificación do texto orixinal .

INSTRUMENTA:
Guinovart, J. G. / Lorenzo, A. - Glosario de termos informáticos galego-inglés-castelán; Gómez Clemente, X. M.ª - Fraseoloxía galega e portuguesa: o verbo andar como núcleo de unidades fraseolóxicas I ; Vidal Figueroa, T. - "Presuntos" falsos amigos entre portugués e galego I .

TRADUCIÓNS XUSTIFICADAS
García Cancela, X. - Tradución administrativa ; Cabana, D. X. - Sobre a fidelidade ; González Muñoz, F. - Tradución de poesía greco-latina ; Rodríguez Baixeras, X. - Un breve fragmento de A. Manzoni en galego: O Adio, Monti .

CRÍTICAS E RECENSIÓNS
Bergueiro Constenla, G. - Manual de traducción, Peter Newmark ; González Millán, X. - Contemporary Translation Theories, Edwin Gentzler ; Vilaboi Freire, P. - Galicia vista por un inglés, Aubrey F. G. Bell .

INFORMACIÓNS
Sánchez Rodríguez, E. - Aspectos da tradución nos organismos internacionais ;
Traducións, 1993-94. Axudas á tradución. Simposio de tradución .

ANEXO
VV. AA. - Sumario do anexo de Viceversa n.º1: "Actas do 1.º simposio galego de tradución" .